KVKK AYDINLATMA 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

BAYİLİK YAPAN KİŞİLER AYDINLATMA METNİ

 

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

VİTAMİN GÜBRE TARIM ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Çay Mah. Atatürk Bulvarı No:12/1 İskenderun/Hatay

Telefon No: + 9 (0326) 613 84 00- E-Posta: [email protected]

KEP Adresimiz: [email protected]

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Biz Vitamin Gübre Tarım Anonim Şirketi olarak, siz bayilerimizden;

 • Bayilik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Bayilik sözleşmesinin tarafımıza yüklediği yükümlülükleri sağlayabilmemiz,
 • Stok, takibinin yapılması,
 • Ürünlerin lojistik olarak güvenliğinin ve teslim süreçlerinin yönetilmesi
 • Bayi eğitim ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Fiyatlandırma ve pazarlama çalışmalarının yapılması,
 • Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi
 • Ticari amaçlı iletişimin kurulması, ürün ve kampanyalardan haberdar edilmeniz,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yönetilmesi
 • Finans ve Muhasebe işlemlerinin yapılabilmesi
 • Hukuk işlemlerinin takibi ve yönetilmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • GTS sistemine kanundan doğan bildirimlerin yapılması

Amaçlarıyla, Kimlik Bilgilerinizi, İletişim Bilgilerinizi, Özlük Bilgilerinizi, Hukuki İşlem Bilgilerinizi, Müşteri İşlem Bilgilerinizi, Finans Bilgilerinizi, Mesleki Deneyim Bilgilerinizi, Pazarlama Bilgilerinizi, Bayilik Bilgilerinizi, Sigorta Bilgilerinizi, İmza Bilgilerinizi, Araç Bilgilerinizi ve Banka Bilgilerinizi toplamakta ve bu verileri 6698 Sayılı Kanun’a uygun şekilde saklamakta ve işlemekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMASI YURT İÇİNDE AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, muhasebe kontrol işlemlerimizin yapılabilmesi, bayi finansal performans verilerinin denetlenmesi amaçlarıyla, mali müşavirimizle ve bağımsız denetçilerle; Müşterilerin her bölgede hizmetimize ve ürünlerimize erişebilmesi için, potansiyel ve mevcut müşterilerle paylaşılabilmektedir.

Genel nitelikli kişisel verileriniz, herhangi bir hukuki uyuşmazlığın veya adli vakanın ortaya çıkması halinde, hukuki haklarımızı kullanabilmek ve tarafımızı etkili şekilde savunabilmek adına avukatlarımıza 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu çerçevesinde aktarılmaktadır.

Kişisel verileriniz yurt dışına herhangi bir yolla aktarılmamaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz;

a) Kanunlardan kaynaklanması sebebiyle

b) Veri sorumlusu olarak tarafımızın size ve kamu kurum ve kuruluşlarına olan hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması,

c) Sözleşmenin ifasının takibiyle doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle tarafınıza ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

d) Tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olarak tarafımızın meşru menfaatleri için zorunlu olması,

e) Açık Rızanıza Dayanması

Sebepleriyle sözlü, yazılı, görsel olarak fiziksel ve elektronik, bizzat sizden teslim alınmasıyla, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda otomatik olmayan yollarla toplanmakta ve 6698 Sayılı Kanun’a uygun şekilde, saklanmakta ve işlenmektedir.

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Herkes,

1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

6. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde ve verinin saklanmasını

gerektirecek başkaca bir kanuni yükümlülük kalmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok

edilmesini isteme,

7. 5 ve 6 maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi

aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak adına, yukarıda da belirtili

Kendi kep adresinizi kullanarak,

Veya;

Yukarıda belirtili şirket merkezimizin adresine iadeli taahhütlü posta veya noter aracılığı ile yazılı olarak şirketimize yazılı olarak iletebilirsiniz. Usulüne uygun başvurularınıza KVKK’nın 13. Maddesi kapsamında tarafımızın muttali olmasından itibaren en geç 30 gün içinde cevap verilecektir.